333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````..........
                   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
                    8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^
                     /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                ```      0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             `/%0@@@@@@BGX^   `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            (8@@@@@@@@@@@@@@0/   %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/   ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3    (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X     ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:       `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
          0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`        X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^
  `XG0B08V^   (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%         C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^
  %@@@@@@@@@G`   C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g          <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^
 %@@@@@@@@@@@0   /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%           XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...```````  ``````````````............^^^^^^^^^^^^^
 @@@@@@@@@@@@@~   ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G<             <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..``````   ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 B@@@@@@@@@@@@`     (%0@@@@@@@@$G/`                ^~<<^`    ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X  ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.`````   ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^
 ~$@@@@@@@@@@(       ^<<:<^`                         `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^   `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^``````   ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^
  `CB@@@@@$3^                                      (%B@@@@@@@@@@$G/`    ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^```````  ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^<
   `<<<^                                         `<(/XX/(<`      ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<<
                                                         ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<(
                                                         ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V
                                                          ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3
                                                          ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG
                                                           ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38
                                                           ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8
                                                            ```````````````..^^^...````  ```````````````````  `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G
                                                             ````````````````````````    ``````````````    ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC
                                                              `````````````````````       ````````     ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/
                                                               ``````````````````         ``````     ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<<
                                                               ````````````````         ``````     ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^
                        ````                                       ``````````````         ``^.``   ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       ``^<<^`                                       `````....````         `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^
                       `^<<<^                                       ````.^^^```          `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^
                        `.^^^.``                                      ```.^^^.``          .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^
              `^<<.       ````^^^^``````````                                 ```.^^^```          `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^
              `^(/<.       `````.^<<^^^^^```                                  ```...```          ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^
               ^(/(^`        ````^<//(<<^.`````                                `````.```          `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^
               `~((~`        ````.^<<<<^^^```^^^`                             `````````````           `````````````````````````````.^^^^^^^^^^
               .<<~`         `^^^^^^^<<^^~<<^                            ````````````````` ``          ```````````````````````````..^^^^^^^^^
               .<<<.          ^<<<<<(//(<<~.                           ````````````^^^^```````````          `````````````````````````.^^^^^^^^
               .~<<^`         ``^^<<<(/(<~.                           `````````````^<(<.``````````          ``````````````````````````.^^....^
                ^<<~`  `       `^^~<<:((((<^`                            ````````````^:(<^`````````````       `````````.^^^..````````````````....^^
                `^<<` `^~^`      ``.^^^.`^<<^`                             ```````````^<<<^```````````````````    ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^
                ^<<` .^^``         `^<^`                  `````           ````````^<<^.``````````````````    `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^
  ```             `^<^` ````        ``^<((<^^``        `     `````````````      ` ```` ```````^<<^.``````````````````   `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````.
  ```             `^<<^        ````^^<<<::((((/((<~^^.```````      ```````````````      ``````````````^<<<^``````````````````  ````````````````......^^^^^^^..``````````
  ``              ````       `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^``      ```````````````````` ```    ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^
                         `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^``   `   ``````^^^.``````````````     ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^
                       ```  `^<<<^`   ^~^` `.^<^`       ```  `````^<((<~^````````````````   `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^
                      ``^^^```.^.`    `^~`   `            ````^<(//<<^^``````````   ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<
                  ````   ``^^^```      `^<^              ````.^<//(<^^.``````````   ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</
                 ``^^^`````.^^^^^````     `^<^`             ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<(
                  `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^`        ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<
333333333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888g8888
333333333C3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
33333CCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888888888888888
3333CCCCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVXVXXVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGG8G888888888888888888888888
3CCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCC3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG8888888888888888888888
CCCCCCCCCCVCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC3C3333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888888
CCCCCCCCCCCCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVC3G%CCCCCCCC3C33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGGGGG88888888888888888
CCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVGBBCCCCCCCCCC333333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG888888888888888
CCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X//////////X////////////XXXX///XXXXXX/XXXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVGBBCVVVCCCCCCCCC3C3333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG8G88888888
CCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X///X/////////////////////////////////////XX///XXXXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVGBBVVVVVVCCCCCCCCC33C3333333333333%%3%%%%%%%%%%%%%%%%%GG%GGGGGGGGGGGGGGG8G888888888
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVXVVVVGB0VVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%%GGGGGGGGGGGGGGGGGGG88888
VVVVVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXX//XXXX/X////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXVVVVGBBVVVVVVVVVVVCCCCCCCCC3333333333333333%33%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGG88G8G
VVVVVVVVVXXXXXXXXXXX/XX/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXVGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCC3C33C333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGGGGGGGGGGGG8
VVVVVXXXXXXXXXXXXX/////////////////////////////////////////////////(//(/////////////////////////////////////XXXXXXXXXXXGB0XVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33C33333333333333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGGGGG%%%%%%GG
XXVVXXXXXXXXXXXX//////////////////////////////////(//////(/((((((((///((((//(/////////////////////////////////////XXXXX8B0XXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC333333333333333333%3%%%%%%%%%%%%%%%3%%%G8g0BBBBBB
XXXXXXXXXX/////////////////////////////////(((((((((((((((((/(((((((((((((((((((/((////(///////////////////////////XXXX8B0XXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCC33333333333333333%%%%%%3333%GGG8g0B00BBB$B$BBB00
XXXXXX/X///////////////////////////////(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/(///////////////////////////XX8B0/XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333CV3333%G80BBBBBBBB0000BBBBB0000000
XXXXX/////////////////////////////((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((//(/////////////////////X8B0//XXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVC33%G8g00BBB88BBBB0000000000000000000000
XXX//////////////////////////(//((((((((((((((((//((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/((////////////////8Bg//XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVC%%%G80BBBBBBB0000B00000000000000000000000000000
/////////////////////(//(((((((((((((((((((((((V0C:(::::::<:((::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/////////////8Bg/////////XXXXXXXXVXV/XVC3%G8g0000g00000Bg00ggg0000000000000000000000000000000000
///////////////////(///((((((((((((((((((((((((V0C<:<<<<::<:::<:::<::<::<:<<:(::(((((((((((((((((((((((((((((((////////gBgVV///////////XVC33G8g88G8BB0000gGgggggg00ggggg0g0000g0g0000000000000gggg8888GGG%
//////////(/(//((((((((((((((((((((((::(::::<::V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::::<::(((((((((((((((((((((((((((((/////X$Bg3V(//XV33%8g0B00000008%C88gg88gggggggggggggggggggggg000000ggg88GG%%%%%%%%%%%%%%%
////////((((((((((((((((((((((((((::<:::::<<:<<V0C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:<<<<::(((:(((((((((((((((((((((((///X3%g00B000000ggg8G808g888888g888888gggggggggggggggggg888GGG%%%333%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(/((((((((((((((((((((((((((((((:::<<<<<<<<<<<<V0V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::(((((((((((((((((//XVC3%GG8g0BB$$$$$B0gg88888888888G%GG8888888gggggggg88G%%%3CCCCCC3333333333%33%%%3%%%%%%%%%%%%%%
((((((((((((((((((((((((:(:::<<:<<<<<<<<<<<<<<<V0V<<^^^`   `^````   ` <<.``  `^<::(:((::(///XV3%G8%%g000gg88g%ggBB$0B0g88888888G88%33%%G8GG3G888G%%3CVVVCVVCVCCCCCC33333333333333333%%%%%%%%%%%%%%%
(((((((((((::<~<<<<<::(::::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V0/            `^`     <<//XVC3%G880gggG3VXXVV%%G8888gg%0BBBg888888888888%VCCCCVXX/X/XVVVVVVVVVVVVCVVVCCCC3C3C33333333333333%3%%%%%%%%%%%%%
((((((((<:<<<^^.^^``^<<<<<<<<<<<<<<<<~^^^~^~<<<XB<         `    .<^<(/V3%3V/8%3CVX/(<~^^^^~<<(X3%GG888888(0BB$g8GGGG88%CVV//////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCC3333333333333333%%%%%%%%%%%%%
(:<<<<<<<<<^^.......^~<^~~^^^````.```   `^<^`/0(    ``````````^~<(</V3%%3/V%3C33CX<.  ```^^^~<<<<((V%VV%GG8888/:g0BgGGG%%GG%//////////XXXXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCVVCCCCCCCC3C33333333333333%%%%%%%%%%%%
<<~~~<^^^^`.........`````````````      ` /0:  `.^^^^^~<//C3GGG%%3CC3X<`    ``````.^^^^~<<<<<:(<(X3%C3%%88V<:0008GG%%%%GV///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCC3333333%%%%%%%%%%%%%
^^^^..````````.....``````` `````   ``   /Vg%3333333GGG888%C/(~`     ```````.^^^^^^<<<<<<<<<(::X%%G%33%88%<<<008GGG%%%%8//////////////X//XXXXVVXVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333333%%%%3%%%
^^^^^^..`...^^^^^.```````````````````````^.``.%08G%Gg8%%V/(<^`   ``````````.^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<::(((%%%G%%%%G%<<<<0gG%G%%%%GG(((((/////////////XXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVCCVCCCCCCC3333333%33%%33
<~^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````^``` 3B%%%%%%3/^^`````.^..^^^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<::(X%%%G%%%%%/^^^^G%%%%%%%%%%((((((((((/////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC33333333333333
<<<<~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^..`````````.^^^.``````3g%%3:^`^<<<^^^^^^^^^^^^~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(C%3%%333%%:````38%%%%%%%%C(((((((((((/////////XXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCC333333333333
<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^^^^^^.```````..```````3G3%C<^.`^~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(3333333%%%:^.^^333%%333%%C(((((((((/(///////////XXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCC3333C3333
<<<<<<<<<<~~<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^.^....^^^....%33C/(<<^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:CCC3333333(^^^^333333333%V((((((((/(///////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCC333333
<<<<<<<<<<~<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3C3/((::<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:33CCCC333C/^^^~X33333333%V((((((((((///////////XXXXXXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCC333
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XCC(<((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(33CCCCCCVV/^~~~/C3333CC33V((((((((((((/////////XXXXXXXXXXXVXXVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVCCCVCCCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^~VCV(((((((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:VVVCCCVVVVV^^~~<C3333CVC3V<:((((((((((//////////////XXXXXXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<~<<<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`.``^^(VVX/((/(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</X//VVVVVVC^^<<<3333CVVC3C<<<<<:((((((((((//////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^``.^^/VX///(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~<VX/VVVVVVC<~~<<333CCCCCCC<<<<<<<<<((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCC
<~<<<^^~~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^</V//((((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC3CCC3%%/<~~<G3CC3CCCCC<<<<<<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCC
<<~^~~<~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VXX//(((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V3C3%33%GggC//X/%8G333CC33<<<<<<<<:(:((((((((((//////////////X//X/XXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/CXX//(((((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<333%%G888G3^^~<<G%3333C33C<<<<<<::::(((((((((((//////////////////XXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCC
<<<<<<<<<<<~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^XXXX//(((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X%3%%88GGGG(~~~~<%33333333V<<<<<<::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<~<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CX/X/((((((:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:(%33%%gG%%%V~~~~~<%333333C3V<<<<<<((::(:(((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X////(((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C%3%%%G8%%%<~^~~<<3%333CCC3V<<<<<(::::((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~~^^^~^^^^^^^^^^~^^^^^/////((((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(3333%%%%%%V<<<<<<<CCG33CCCCC<<<<:::::::(((((((((((///////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~^<(V(/((<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</3CC33333%%:<<<<<<<VC3%33CCC3<<<<<<:(:(((((((((((((((////////////////XXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~<~<<<<~~~((/:/(<^^^^^<^<<<<<<~<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(VVCCCC3333<<<<<<<<VVC3%3CCC3(<<<<<<<<::((((((((((/((///////////////XXXXXXXVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCC
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<X((:((<^^.^^`..^^^^^^^^^^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^<XXVVCCC%%C////////VCVCCVVVC3/:<<<<:<::(((((((/////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVCCCCCCCVCVVCVVCCCCCCCC
XXXVX/X(/XXVXXVVVVVVXVVVVVVVX////((//(////VV/(((<^..^^^``.....^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<<~~^^^^^^^^^^^^^~X/XXVVVVCC////VXXXV%VCCVVVV3X<<<<<:((((((((((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVCVVVCCVVVVVVCCVVVCVCC
X/:<<<<<<<(<((<<~<^`.^<(:/X/<((<<((<<<<(/(//((:(<^```^^^.`..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(//XXXXXVC/X/XVVCV/XVVCVVVV3V<<<<<:((((((/(((////////////////XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCVCC
<(<<^<~<~(/XVVXVXXX/XXX::X/V3VVXVVVCV3VCV(<<<<((~.````^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</(/XXXVVV^^^^^<<(/XVCCVVVVC3<<<<<:(((((((((((/////////(//////XXXXXVVVVVVVVVXXXVX/((/////XXXVVVVVVVV
<<^^^^.``  ``````````` `  ``    ```.<^^X((^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^(//XXXVVVVV/(V<(//XVVCVVVVC%(<<<<<<<<(<<<<<(:<:<(((((<<:((((((((((((/(((((((((((<(:<<<<<<<<<((/////
//(((:<<^^^.`...~~<<^.^^<~~^^^<^~^~^~<<<^^<<~<CVV/(((((((//((((((((((((((<:<<<<<<<<<<<(/(<((<^^^^^^^^^^<///XVVCCCG808gB0XXVVCCVVVC3V:<((((((/(((////////XXX///////XXXX//X///(<<<<<<<<<<<<<<<<((((((///////
gg0gg00g0ggggg88G%%%3333C3CCVX////(((:<<<~^^~<888%%%%%3333CCCC3C3CC3CCCCVCCVVVVVCCCCVVV///XXV/((:<<<<<<<:XVV33%%%%G3G8%VVVC333C3333%(:((////////////((/XVXX///XVVVVVXVVCCVVVVXX/(/////////(((////////X///X
X%000033C3CC3VCCC33%%88888GGGGGGGGG%%%%GGGGGG888888888GGG%%%%%GG%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GGGGG%3CC33%%%%%333CC333%G8g8g8%/X//33%%%G%%%%%GX<<<<<<<:((((((//////////////////XX///////X///////////(((/(//////XXXXX
<///XV<<:<<(((<<<<<<C8%%%%G0B0G(///((////VVC33g8gggggg8888888888888ggg8ggggggggg888888888888888888888GGG8ggggg00B08G3///C%8gg0g88888%((((<<<((((////////////////////////////////X/XXXXXX///(//X/XXXVVVVVVV
       `^:(<(G0g88gg80B8XVVVXVXX/XXXXVVgg88ggggB000gg888G3X(V%88888GGGG%%%%gggggg00000000000000000B0000000BBBB00000g0BBBBBBB008GG%%%33CCCCVVVVVCXX/XXXXXX//////////(((((///XXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVV
           ``^//<<<(<^^^<<<<<<<<(X/%3CV333CV/(<^.`     `^~(V3%%(</%00ggg8ggggg00BBBB00000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000gg888888GG%%%%3333333CCCCCCCCCCCCVVVVVV
 ```<//X/X/(<^^<<(<^^^(/(:(<~<<<^``<(/XVVVCCV/<^^```            ^/`  ^<<<:(///(CG800B$$Bg0g0000000000008G%80000000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBB$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB000
^^</CVVVVVVC3CVV(X3%3V//(:<<(<<~<<^ `<~<<(<^                      ``^<V33%8g0B$BBB0gggggggggg03CVVggggggg8888888ggggg000000BBBBBBBBBBBBB$$$$BBB$BBBBBBBBBBBB$$$$$$BBBB$$BBBBBB$BBBBB
33333333CCCG88GG%CC/<<<<((//((:<<<~`                     ``^   `^<(XC3%%888g8880B0gg8gg8888g833330ggg88g88888g88888gggggggB000BBBBBBBBBB000000000000BBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$BB$BB$$BB
88888GGGG%%%%3CV/<<<<^^<<(<<<<~<<~^(((^      `~</           ^(/<``^^^~:(XCCCCGG88gggg0000g88888888GC33%3ggg88888888888888g88gggg8BBBBBBBBBBBBBB000000000000000000000000000000000BBBBBBBB00
888%%G8C%%CX////((V3C/(<<<<<<<<<</XVX/X^`  `.~</VV333C<   ``^^^<<<<<((//X/XX///XXVVVCCCC33333%%G88BBBBg88888888%3C333gg888888888888888888888G8BBBBBBBBBBBBBB000000gg0000000gg0000000000000000000000000B
888C3g8 <CVVXX//////XG0gG3CV33%V%GG3VC33V/VVXVVVCCCC3CVV(((/XVXXVVC33333333333333%%%%%%%%%%%3VX/(((:<(((((:(((((((<<^^~</XVC3G8GG888888888888G%GGBBBBBBBBBBBBBB0000gggg0g000gggg000000000000000000000000BB
8883%g%^(3CVVVXVXX/XV38000BBB00000ggG3CCCC3CVVVVCCCCVX(^/V%%3CC%33333333333333333%%%%%%%V<. `^<(/XVVVCC333333333333CVX//(<^` `^(CG88888888G%GG8BBBBBBBBBBBBBB00gg0ggggggggggg0000gg000000000000000000B00
888380C^~<^`C8Gg%%3VC3Gg00BBB000000gg0gG%3V(//XXXX/(<^^./CV%8G%3333G8gg8G33333333%3%%C<  .(VC3333333333333333%%%%3%3%3333333CV/<` <VG888GG%%G8gBBBBBBBBBBB$B00gggggggggggggg000gggg000000000000000000000
888800V< `^%88% C88888g00BBB0000000gg00gG3X:^^<^^^~~^^^X800gG%%%Ggggg8%/(/((:<<<<//(  ^:((//XVCC33C3C3333333333333333333333333C/. `VGG%%%G88g0BBBBBBBBBBBB00ggggggggggggg00gggg00000000000000000000000
8g8000G3  G888^ C8%C800g00BB0g0gggg00000083X//^^^^<<<<<380gg888G83(.                `.^<<((<</(((((((:::<<<<<<<<<<<<`  <(///XVVC3%%G88g0BBBBB0ggggggggggggggggggggg0000000000000000000000
gg80B00g` 3ggg8 (/<^~<<<<(X3Ggggggggg8G%CV%3388CX/XC%Gg8G0000gg8/^^^^^`                                         `<VgB0gg0gggggggggggggg0gg0ggg00000000083V/(<<<~^
g0gg0gggC3800gG   `.^^^^<<<<^</VC/^/((((/XV%8gGGG88g00gG000000X^                                             `^/%ggggggggggggggggggggggg0000%V/<<(/XXXXXXXX
g0ggG8GG8g0B0gG^`  `~<<<:(/XVC3V/<`   ^3ggg0GG%%G8000800000V^                                                .(C8gggggggggggggggggg8%X(<(V%8888GG%%333C
00g%%V/(g00000G ^/V<` `^<//XC3%%%%%%C/<<<((///XX/////X33%3%%G8V`                                               ````^<(VG88ggg88G%33VX(<^<(V%888888gggg88G%%3
000%g88g000C00g<`<g00%/^ `<Vg0V/3%%%%33333333CCVVVVXXX//////(<^``                                                  ``^<^`.^<<(VC3%%G888888888gg00008G%%%
BBB80ggg00//000<~/0000gg8V~ ^V(.GG%3%%%%333333333333333%%%%3(                                                ` `````` ```````^</(<(XC%GG888888g000000008GGG
                                          ``````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<<<<<<<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~<<~~~^^^^^^^^^
                                         `````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      ```````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~^^^^^^^^^
                                      `````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^
                                     ```````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~<~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^
                                    ``````^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~<~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~~^^^^^^^^^^^
                                   ``.^^^^^^^^^^^.`.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^~~~~~~^~~~~~<~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~^^~^^^^^^^^^^^^^
                                 ```.^^^^^^^^^^..`````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~^^^^^^^^^^^^^..
                               ``..^^^^^^.``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<<<<<<<<<~<<~^^^^^^^^^^^..``
                             ````^^^^^.````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~<<<<<<<<<<~<<<<<<<~~~~~~~~^^^^^^^^..````
                           `````....````````````````````````````.````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^^~~~~~~~<<~<<<<<<<<<<<<<<<<~~~~~^^^^^^^^^..`````
                         ``.^^^````````````````````````````````````````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^~~~~~~~~~<<<<<<<<~~~~~~~~~~^^^^^^^^^.```````
                       ``....`````     ``````````````````````````````````````..^^.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~<~~~~<<~~~~~~~~^^^^^^^^^.`````````
                      ```````        ````````````````````````````````````````........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^~~~<<~~~~~~^^^^^^^^^^```````````
                    `              ```````````````````````````````````````...```...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^~~~^^^^^^^^^^^^.```````````
                                  ``````````````````````<X%0$@@@@$0GV<```````````....^^..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^^~^^^^^^^^^.`````````````
                                    ````````````````^CB@@@@@@@@@@@@@@$3<```````````.```...^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.``````````````
                                    ```````````````3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G^`````````````.........^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````
                                  `<X3G8gg8%C/^```<B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<```^/V%8gggG%V(^````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````
                                 `/g@@@@@@@@@@@@@$3($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/3B@@@@@@@@@@@@@gV^```......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````
                                V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C^````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.```````````````````
                               ^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B<```.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````
                               ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:```````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^``````````````````````
                               0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^```````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..``````````````````````
                              (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.`````````````````````````
                              3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0````````.......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.````````````````````````````
                              %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B````````.......^^^^^..^^^^^^^^^........`````````````````````````````
                          ^/CGg0B0$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0BB08%X<.``....^^^^..`.^........````````````````````````````````````
                         ^3$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%:`````.``````.````````````````````````````````````````````
                        ^8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<```````````````````````````````````````````````````````
                       X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3``````````````````````````````````````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%`````````````````````````````````````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/``````````` ````````.........``````````````````````
                      8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0       ```............```````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`      ```..^^^^^........``````````````````````
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`     ```......^^^^^^^......````````````````````
                      g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B    ````..^^....^^^..........````````````````````
                      <@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  ````.....^^..............```````````````````````
                       C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G ````............^...........```````````````````````
                       V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``````````...............^...`````````````````````````
                      (G$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X^```..`..........`.......```````````````````````````
                     V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3^``..................`````````````````````````````
                    <$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/``..```````.......``````````````````````````````
                    (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V`..```````..`....``````````````````````````````
                   ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```.```````....```````````````````````````````
                   G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0```.`````.....````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^`````````````````````````````````````````````
                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^```````..``````````````````````````````````..
                   B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
		

WAS SOLL DASS DENN??

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$````````.```````````````````````````.......... /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3````````````````````````````````.....^^^^^^^^^ 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^ 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^ /$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C.`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^ X0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$C^``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G<````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(```````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<``````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8`````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ $@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^````````````````````````````^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~```````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^.``````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%....````````````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ``` 0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~^^...````````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `/%0@@@@@@BGX^ `B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$<^^^^........````````````````..^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (8@@@@@@@@@@@@@@0/ %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8<^^^^^^.......````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <0@@@@@@@@@@@@@@@@@@$/ ^%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8(^^^^^^^^....``````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3 (%B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8X~^^^^^^^^........````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X ^<:(<8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$////(<^^^^^^^^^^^^........`````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$^^^~~~~^^^^^^^^^^^^...`...``````````````````....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@< X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g<<<<<<<~^^^^^^........`````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@: `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VX//(<<~^^^^^...````..`````````````````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@` X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG%33VX/<<^^^^.....```..``````````````````````...^^^^^^...^^^^^^^^^^^^ `XG0B08V^ (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@% C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8G%3CCCV/(<^^^^^.......```````````````````````............^^^^^^^^^^^^ %@@@@@@@@@G` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g <B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@088G%333G%C/(<<^^^^^^...````````````````````````..........^^^^^^^^^^^^^^ %@@@@@@@@@@@0 /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@% XB@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@$83%%%33C3G88%C/(<^^^^^...``````` ``````````````............^^^^^^^^^^^^^ @@@@@@@@@@@@@~ ^3$@@@@@@@@@@@@@@@G< <V8$@@@@@@@@0%/` C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G``(30$@@@@@@@$g3/<(XVVX/(/V%G%3V/(<~^^^^..`````` ````````````````...^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B@@@@@@@@@@@@` (%0@@@@@@@@$G/` ^~<<^` ($@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X ```.~<<<~.```^^<(///<<</VCV//(<<<^^^^^^^.````` ````````````..`...^^.....^^^^^^^^^^^^ ~$@@@@@@@@@@( ^<<:<^` `C$@@@@@@@@@@@@@@@@@3^ `````````````.^^<<<<<<(/VVVXX///((<<<<<<^`````` ````````````.....^^^.....^^^^^^^^^^^^ `CB@@@@@$3^ (%B@@@@@@@@@@$G/` ``````````````.^^^^^^</C%%%%%33333CCC3CV(^``````` ```````````......^^^^^^^^^^^^^^^^^^< `<<<^ `<(/XX/(<` ``````````````````^^<(VCCVXXXXVVVXX//(:<^````````` `````````````.....^^^^^^^^^^^^^^^~<< ```````````````````^^<<:<<<~~~~^^^^^.`````````````` ````````````.....^^^^^^^^^^^^^^<<<( ```````````````````.^^^~^^^^^^^^..```````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^^~<<(V ``````````````````^^^^^^^^^^^..`````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^^<<(X3 ``````````````````.^^^^^^^^....````````````````````````````````.....^^^^^^^^^^^^~<</CG ```````````````..^^^^^^^^..````````````````````````````````````....^^^^^^^^^^^^<<(/38 ``````````````..^^^^^^^^..````` ````````````````````````````````...^^^^^^^^^^^<<(X%8 ```````````````..^^^...```` ``````````````````` `````````...^^^^^^^^^^^<<(X3G ```````````````````````` `````````````` ````````...^^^^^^^^^^^<<(/VC ````````````````````` ```````` ```````...^^^^^^^^^^^~<<((/ `````````````````` `````` ``````...^^^^^^^^^^^^<<<<< ```````````````` `````` ````````.^^^^^^^^^^^^^^~^^ ```` `````````````` ``^.`` ````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^ ``^<<^` `````....```` `.^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^^ `^<<<^ ````.^^^``` `^^^````````````````````..^^^^^^^^^^^^^^^ `.^^^.`` ```.^^^.`` .<<^`````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^ `^<<. ````^^^^`````````` ```.^^^``` `^<^````````````....`````..^^^^^^^^^^^^^^ `^(/<. `````.^<<^^^^^``` ```...``` ``````````````````..``````..^^^^^^^^^^^^^ ^(/(^` ````^<//(<<^.````` `````.``` `````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^ `~((~` ````.^<<<<^^^```^^^` ````````````` `````````````````````````````.^^^^^^^^^^ .<<~` `^^^^^^^<<^^~<<^ ````````````````` `` ```````````````````````````..^^^^^^^^^ .<<<. ^<<<<<(//(<<~. ````````````^^^^``````````` `````````````````````````.^^^^^^^^ .~<<^` ``^^<<<(/(<~. `````````````^<(<.`````````` ``````````````````````````.^^....^ ^<<~` ` `^^~<<:((((<^` ````````````^:(<^````````````` `````````.^^^..````````````````....^^ `^<<` `^~^` ``.^^^.`^<<^` ```````````^<<<^``````````````````` ```````..^^^^^^^^^^^^^^.`````````..^ ^<<` .^^`` `^<^` ````` ````````^<<^.`````````````````` `````````..^^^^^^^^^^^^.`````````..^ ``` `^<^` ```` ``^<((<^^`` ` ````````````` ` ```` ```````^<<^.`````````````````` `````````````.^^^^^^^^^^^^^```````````. ``` `^<<^ ````^^<<<::((((/((<~^^.``````` ``````````````` ``````````````^<<<^`````````````````` ````````````````......^^^^^^^..`````````` `` ```` `^^<<:((<~^^^^~^^<<:<<<<<<~~^^^^`` ```````````````````` ``` ````^^```^<(<^```````````````````````````````````````````````....``````.`..^ `.^<(/(<^` `^^^``^^<<^^```.^^^`` ` ``````^^^.`````````````` ``^```^(XX<^`````````````````````````````````````..``````..^^^.```...^^^^ ``` `^<<<^` ^~^` `.^<^` ``` `````^<((<~^```````````````` `^^``^(VV(^````````````````````````````````````.^^^^^^^^^^^^^^^^^....^^^ ``^^^```.^.` `^~` ` ````^<(//<<^^`````````` ```````.``.^<<^^``````````````````````````````^^~^^```.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~< ```` ``^^^``` `^<^ ````.^<//(<^^.`````````` ``````````````...````````````````````````....^^<(/(^^......^^^^^^^^^^^^^^^^<</ ``^^^`````.^^^^^```` `^<^` ``````^^<<<~^^.```````````` ``````````````...^^^^^^..``````````````.......^^<(XV/<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~<( `^~^^^<<<<((//(<^````..``` `^<<.``.^^^^^^` ````````^^^.````````````````````````````.....^^~^^^^^^^.....````....^^^^^^^^^</VVX/(<<<^^^^^^^^^^^^^~<<<<<<<<